حل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی مورچگان ACO با فرمونهای مختلف

حل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی مورچگان ACO با فرمونهای مختلف

حل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم تکاملی کلونی مورچگان ACO با فرمونهای مختلف

نوع فایل :PDFتعداد صفحات :۶
سال انتشار :۱۳۹۴
چکیده
الگوریتم کلونی مورچه الهام گرفته شده از مطالعات و مشاهدات روی کلونی مورچه هاست. این مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتی اجتماعی هستند که در کلونی ها زندگی می کنند و رفتار آنها بیشتر در جهت بقاء کلونی است تا درجهت بقاء یک جزء از آن. بهینهسازی کلونی مسیریابی مورچه ( ACO ( یک الگوریتم اکتشافی است که یک تکنیک موفقیتآمیز را اثبات کرده است و برای تعدادی از مسائل بهینهسازی ترکیبی ) CO ( به کار رفتهاست….